Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn nadrukkelijk verbonden met de Overeenkomst bij deelname aan het Evenement.


Artikel 1: Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Evenement: Broekstaclerun.
1.2 Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op de door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
1.4 Organisator: de rechtspersoon (Broekelo) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.


Artikel 2: Deelname
1. Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 8 jaar te hebben bereikt voor de routes van 5 en 10 km. Het is de Organisator toegestaan om voorafgaand en/of gedurende het Evenement om de leeftijd/startnummer van de Deelnemer te vragen. Wanneer na controle blijkt dat de Deelnemer niet aan de minimum leeftijd voldoet, is het de Organisator toegestaan de betreffende Deelnemer van het parcours te halen.
2. Een minimumleeftijd voor een Deelnemer aan de kidsrun is niet vastgesteld. Wel geldt hierbij dat ouders de volledige verantwoordelijkheid dragen voor deelname van hun kind en dienen in te schatten of het kind in staat is deze run te lopen. Daarbij is een volwassene verplicht om mee te lopen indien het kind de leeftijd van 8 jaar nog niet bereikt heeft.
3. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door de Deelnemer wanneer het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.
4. De deelname aan het Evenement geschied door de Deelnemer persoonlijk.
5. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.
6. Het is voor de Deelnemer toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derde. Deze overdracht kan uitsluitend worden verricht door de Organisator bepaalde formulier te verkrijgen via broekstaclerun@gmail.com. Overdragen van de inschrijving kan tot uiterlijk 1 week voorafgaand aan het Evenement.
7. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement af te gelasten. Dit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en restitutie van inschrijfgelden.
8. . De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgelden.
9. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van het Evenement zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.
10. De Deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk om obstakels op een veilige doch verantwoorde manier te nemen. Hierbij is het kunnen zwemmen bij een water gerelateerd obstakel een vereiste. We raden het volwassenen en kinderen met een verminderde weerstand en zwangeren af om mee te doen. Bij ieder obstakel tijdens het Evenement heeft de Deelnemer de mogelijkheid om een obstakel niet te nemen dan wel over te slaan wanneer de Deelnemer deze niet wenst en/of durft te overwinnen.
11. De Deelnemer dient de route lopend/rennend af te leggen. Het is niet toegestaan om van de aangegeven route af te wijken.
12. Uit veiligheidsredenen is het de Organisator toegestaan cut off tijden te hanteren tijdens het Evenement waarbij de Deelnemer verplicht wordt een kortere afstand te lopen dan oorspronkelijk op zijn/haar ticket waarbij de Deelnemer verplicht wordt een kortere afstand te lopen dan oorspronkelijk op zijn/haar ticket gecommuniceerd. De Deelnemer is tijdens het Evenement verplicht om zich aan deze mededeling van de Organisator te houden. De Organisator behoudt zich het recht bij overschrijven van tussentijden op splitsingspunten de Deelnemer(s) naar een verkorte afstand dan wel finish te begeleiden. Als standaard geldt de minimale te lopen snelheid van 4 km/uur. Bij het hanteren van een cut off tijd is het Evenement geen compensatie verschuldigd jegens de Deelnemer.


Artikel 3: Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3. De Deelnemer dient zich afdoende verzekerd te hebben tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. De Deelnemer is daarnaast bekend met het feit dat (grote) delen van het parcours plaatsvinden in bossen, (on)gelijke paden en/of andere off-road terreinen, waarbij de kans op blessures aanwezig is door gladheid, boomwortels en –stronken, takken of andere natuurlijke objecten en het feit dat de Organisator hier niet voor aansprakelijk gesteld kan worden.
6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement.


Artikel 4: Portretrecht/beeldmateriaal
1. De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van, tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.
2. De Organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een Deelnemer gemaakt is tijdens het Evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.


Artikel 5: Persoonsgegevens
1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer ten alle tijden toegestaan kosteloos schriftelijk of per email bezwaar te maken tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat zal stopzetten.
2. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam, woonplaats en starttijd op de startlijst en de wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld via media en internet (inclusief dagbladen en social media).


Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het Evenement, de locatie, beeldmerken, eventuele tekst en (reclame)muziek van het Evenement alsmede betrekking tot het Evenement gehanteerde bedrijfsformule berusten bij de Organisator dan wel de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende evenement of bij de houder van de locatie. Het is de Deelnemer en derde niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator.


Disclaimer
De informatie op het Facebook- en Instagramaccount van de Organisator heeft een informatief karakter. Ondanks de bestede zorg aan inhoud, ontwerp, samenstelling en publicatie aanvaardt de Organisator geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is en/of zouden kunnen zijn van onvolkomenheid of onjuistheid in de inhoud van deze accounts en/of gebruik van de vermelde informatie.